Om oss

Litt historikk:
Senioruniversitetet i Mandal (Org. nr. 995 820 390) ble stiftet 11. aug. 2010 etter initiativ fra Lions v/Torleif Anda. Det ble valgt følgende styre: Leder: Odd Normann Hodnemyr, nestleder og sekretær: Harry Hestås, kasserer: Bjørg Gabrielsen, programansvarlig/pressekontakt: Torleiv Anda, styremedlem: Aud Helland-Olsen. 

Vedtekter (oppdatert 2017):
§ 1. Formål  
Senioruniversitetet i Mandal skal gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

§ 2. Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle innbyggere i Mandal og omegn det året de fyller 60 år eller eldre.

§ 3. Aktiviteter
Senioruniversitetet i Mandal inviterer til 8-10 forelesninger/foredrag pr. år. 
Foredragene foregår normalt på dagtid, og vil bli annonsert i Lindesnes avis.

§ 4. Adresse
Adresse til Senioruniversitetet i Mandals er identisk med styreleders adresse.

§ 5. Styret
Styret skal ha fra 5 til 9 faste medlemmer, og inntil 6 varamedlemmer etter årsmøtes beslutning. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for ett eller to år av gangen. I styret skal normalt inngå: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og markedsfører/pressekontakt/leder av programkomiteen. Et styremedlem kan ivareta flere funksjoner.

§ 6. Styrets leder
Senioruniversitetet i Mandal tegnes av den til enhver tid valgte leder alene.

§ 7. Kontigenter og inngangspenger.
Medlemskontigenten og inngangspengene fastsettes av styret. (Det er en fordel å fastsette dette på høsten i forbindelse med tegning av nye medlemmer for neste år). Det orienteres om kontigent og inngangspenger på årsmøte. Årsmøte kan omgjøre styrets vedtak.

§ 8. Vedtektsendring.
Vedtektsendring kan bare gjennomføres ved ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall.

§ 9. Årsmøte.
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av januar måned. Ordinært eller ekstraordinært årsmøte innkalles gjennom annonse i Lindesnes Avis senest 3 uker før møtet. På det ordinære årsmøte skal behandles:
Årsberetning og årsregnskap.
Godkjenning av kontigent og inngangspenger.
Valg av styrets leder, styre med varamedlemmer, revisor og valgkomite.
Andre saker som etter disse vedtekter hører årsmøte til.

Scroll to Top